google-site-verification: google843eb2f9825a31bc

STATUT

STOWARZYSZENIA MASZ WSZYSTKO W SOBIE

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Masz Wszystko w Sobie" - zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w miejscowości Wierzchowisko.

2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie holistycznego podejścia do zdrowia i metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną;
 2. Edukacja społeczeństwa na temat metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną;
 3. Wspieranie samorozwoju członków Stowarzyszenia w zakresie metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną;
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 5. Promocja ruchu i innych metod pracy z ciałem;
 6. Promocja ekologicznej, uważnej i świadomej postawy życiowej;
 7. Rozwijanie świadomości pro-środowiskowej;
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia, twórczych i nieszablonowych postaw;
 9. Kształtowanie dobrostanu psychicznego i emocjonalnego osób za pomocą technik służących wyciszeniu, medytacji, treningu uważności, jogi i innych;
 10. Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia osób i promocji zdrowego stylu życia;
 11. Profilaktyka i działania pomagające w usuwaniu skutków stresu;
 12. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie dobroczynności;
 13. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, komplementarnymi metodami leczniczymi, zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości;
 14. Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i publicystycznej.
 15. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz pozostałych uzależnień.
 16. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 17. Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach pomocowych.
 18. Działania wspierające dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 19. Wsparcie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem.
 20. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 21. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 22. Wsparcie osób cierpiących na chorobę Alzheimera i ich rodzin.
 23. Aktywność społeczna promująca integrację międzypokoleniową oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 24. Wsparcie krajoznawstwa i turystyki, organizacja wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży.
 25. Przeciwdziałanie skutkom pandemii.

6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację warsztatów, szkoleń i kursów, wykładów, debat, konferencji i spotkań panelowych, a także spotkań cyklicznych i wyjazdów rekreacyjnych;
 2. Organizację kulturalnych i rekreacyjnych imprez publicznych, np. festiwali
  i koncertów;
 3. Propagowanie i wspieranie stosowania metod leczniczych uzupełniających medycynę współczesną z zastrzeżeniem, że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą̨ zastępować́ żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza;
 4. Współpracę z różnorodnymi mediami;
 5. Własne publikacje;
 6. Akcje informacyjne;
 7. Współpracę z podobnymi organizacjami i instytucjami polskimi i zagranicznymi;
 8. Współpracę z jednostkami administracji państwowej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami i osobami fizycznymi;
 9. Działalność charytatywną;
 10. Organizowanie wolontariatów;
 11. Prowadzenie w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach wychowawczo- edukacyjnych zajęć propagujących zdrowy styl życia (w tym kuchnię roślinną) oraz upowszechniających metody radzenia sobie ze stresem;
 12. Prowadzenie treningów uważności dla dzieci i dorosłych;
 13. Działalność wydawniczą;
 14. Współpraca z producentami ziół i suplementów diety stosowanych w metodach leczniczych uzupełniających medycynę współczesną, oraz z hurtowniami i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż̇, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla odbiorców;
 15. Inne działania pozwalające osiągać założone cele.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w paragrafie 5 i 6 poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. a) członków zwyczajnych,
 2. b) członków wspierających,
 3. c) członków honorowych.

8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

9

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie
o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Walnego Zebrania Członków.

10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.

11

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

13

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.

14

Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej
w działalności na rzecz Stowarzyszenia Masz Wszystko w Sobie, której postawa moralna
i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

17

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie jawne.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

18

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

19

Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją,

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

n) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

o) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

p) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

21

Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

22

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) sporządzanie sprawozdań finansowych,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

h) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

i) wykluczanie członków Stowarzyszenia.

Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków

w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

25

Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) darowizn,

d) zapisów i spadków,

e) dochodów z majątku,

f) wpływów z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,

g) grantów,

h) odsetek bankowych,

i) działalności gospodarczej,

j) innych wpływów uzyski­wanych zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

26

Nie jest dopuszczalne:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do członków Stowarzyszenia, jego organów i pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

27

O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.

28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

29

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

30

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 2. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków.