google-site-verification: google843eb2f9825a31bc

1

STATUT
STOWARZYSZENIA MASZ WSZYSTKO W SOBIE
(z dnia 24.01.2022 roku)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Masz Wszystko w Sobie" - zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
§ 2.
Siedziba oraz teren działania Stowarzyszenia
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wierzchowisko.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Czas trwania Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie utworzone zostało na czas nieokreślony.
2
§ 4.
Odznaczenia
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami..
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 5.
Cel działania Stowarzyszenia
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kształtowania dobrostanu psychofizycznego osób w
każdym wieku w podejściu holistycznym.
2. Celami Stowarzyszenia są również:
a. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
b. kultura fizyczna i sport,
c. działalność charytatywna i dobroczynność,
d. ochrona i promocja zdrowia,
e. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
f. pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób,
g. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h. działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
i. ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
j. wspieranie wolontariatu,
k. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
l. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
m. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
n. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
o. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
p. turystyka i krajoznawstwo,
q. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
3
r. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
s. kult religijny,
t. przeciwdziałanie skutkom pandemii,
u. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
§ 6.
Formy realizacji celów Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
a. Organizację treningów, warsztatów, szkoleń i kursów, wykładów, debat, konferencji i
spotkań panelowych, a także spotkań cyklicznych i wyjazdów rekreacyjnych wspierających
działalność na rzecz kształtowania dobrostanu psychofizycznego osób w każdym wieku w
podejściu holistycznym, oraz innych celów wymienionych w §5.
b. organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia
akcji charytatywnych zapewniającymi realizacje celów Stowarzyszenia;
c. działalność wydawniczą;
d. działalność promocyjną i informacyjną;
e. działalność stypendialną;
f. działalność sportową i kulturalną;
g. konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
h. wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
i. udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
j. pomoc osobom w poszukiwaniu pracy i tworzenie miejsc pracy;
k. zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy;
l. działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej, w tym w szczególności
osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy;
m. działania zmierzające do zmniejszenia lub wyeliminowania zagrożenia wykluczeniem
społecznym i zawodowym;
n. pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, niepełnosprawnym, cudzoziemcom,
osobom wychodzącym z więzienia oraz osobom uzależnionym;
o. działalność oświatową i edukacyjną,
p. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności
prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm,
które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
4
r. działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
s. działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
t. organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i
informacji;
u. promocję i organizację wolontariatu;
v. ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji;
w. udzielanie pomocy finansowej;
x. udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
y. promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;
z. współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.
aa. tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
bb. zapewnianie zatrudnianym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym wsparcia
prawnego (np. w sprawach komorniczych, alimentacyjnych),
cc. udział w organizacji szkoleń zawodowych lub podnoszących kwalifikacje zawodowe lub
skierowanie pracowników na szkolenia zewnętrzne,
dd. zapewnianie wsparcia psychologicznego pracownikom zagrożonym wykluczeniem
społecznym,
ee. inne działania pozwalające osiągnąć założone cele.
2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, o których mowa w paragrafie 5 i 6 poprzez odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 7.
Prowadzenie działalności gospodarczej
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
5
3. Stowarzyszenie zarządzane jest w sposób demokratyczny. W przypadku zatrudnienia pracowników
(m.in. na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną ) osoby te wybierają ze swojego grona
przedstawiciela, który ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 8.
Rodzaje członkostwa
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 9.
Przyjmowanie członków Stowarzyszenia
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i
zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego
rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie
1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
6
§ 10.
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i
żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 11.
Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego
dobre imię,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie
uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.
7
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 12.
Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta
do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej
dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.
§ 13.
Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania,
której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty
przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w
§ 11 ust. 2 lit. b - d.
4. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność
tę Walne Zebranie Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz
Stowarzyszenia Masz Wszystko w Sobie, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest
zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.
5. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej
osobie.
6. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych,
z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
7. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia
z głosem doradczym.
8
§ 14.
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym
Zebraniu Członków z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA
§ 15.
Składniki majątkowe Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do
realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zapisów i spadków,
e) dochodów z majątku,
f) wpływów z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
g) grantów,
h) odsetek bankowych,
i) działalności gospodarczej,
j) innych wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca czwartego kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
§ 16.
Nie jest dopuszczalne:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
członków Stowarzyszenia, jego organów i pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w
9
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, organów
Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
§ 17.
O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 18.
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
Wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród
członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie
jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencję do czasu wyboru nowego
Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym
Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
10
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem
kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
§ 20.
Podejmowanie uchwał
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa
liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią
większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony
wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 21.
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku
kalendarzowym.
2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania
Członków przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3
członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków niezwłocznie po otrzymaniu
wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili
złożenia wniosku.
4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek obrad, który
Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.
§ 22.
Kompetencje Walnego Zebrania Członków
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,
11
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej
kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia członków Zarządu są ograniczone limitami, to jest nie
przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
n) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
p) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad
może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być
rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej
prowadzą obrady.
§ 23.
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub
wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
12
§ 24.
Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań,
b. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
c. sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
d. uchwalanie regulaminów,
e. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
f. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
g. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
h. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
i. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
j. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
k. wykluczanie członków Stowarzyszenia,
l. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych oraz
działalności gospodarczej,
m. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
n. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia
wszystkich pracowników są ograniczone limitami, to jest nie przekraczają wartości, o której
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
§ 25.
Sposób reprezentacji
1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
4. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą
Biuro Stowarzyszenia.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik
powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
13
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest członek Zarządu, Prezes
lub Wiceprezes.
§ 26.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności
Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie
okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną
rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW STOWARZYSZENIA
§ 27.
Procedura
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
14
2. Zmiana statutu może dotyczyć całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych, sposobów
realizacji celów statutowych oraz może powołać inne organy oraz określić ich kompetencje.
ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA LUB POŁĄCZENIE Z INNYM STOWARZYSZENIEM
§ 28.
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia;
§ 20 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.
1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. W przypadku rejestracji Stowarzyszenia
w drugim półroczu pierwszym rokiem obrotowym jest rok bieżący oraz następny i za ten okres
sporządza się pierwsze sprawozdanie finansowe.